Az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételek – beleértve az adatvédelmi irányelvet – minden olyan felhasználóra vonatkoznak, akik 2018. május 22-től felhasználói fiókot hoznak létre az eurofaktura.hu online címen. A személyes adatok védelmére vonatkozó új európai jogszabály végrehajtása miatt az új alkalmazási szabályok minden meglévő felhasználóra vonatkoznak 2018. május 25-től. Az Eurofaktura szolgáltatásának további használatához kifejezetten el kell fogadnia a módosított feltételeket.

A regisztrálással, hitelnyújtással ill. feliratkozással kifejezetten hozzájárul a dokumentum tartalmához, és szerződéses kapcsolatot létesít velünk.

1. A felhasználási feltételek tartalma és hatálya

(1) A felhasználási feltételek meghatározzák a szolgáltató jogait és kötelezettségeit, valamint a felhasználó jogait és kötelezettségeit a szolgáltató szolgáltatásainak és termékeinek használata során.

(2) A szolgáltató adatfeldolgozási szolgáltatásokat nyújt kiszolgálóin az interneten keresztül. A felhasználónak jogosult a szolgáltatásokhoz hozzáférni és a terméket használni, a felhasználói jogosultságok által meghatározott mértékben.

(3) A termék zökkenőmentes használatának előfeltétele a felhasználó és a szolgáltató kiszolgálói közötti megbízható internetkapcsolat. Az előfizető elektronikus készülékei és az internet közötti kapcsolatot az előfizető biztosítja.

(4) Ezek a felhasználási feltételek csak az adott termékre vonatkoznak/szolgáltatásra vontakoznak. Minden más megállapodás érvénytelen, kivéve, ha az ajánlatkérő és az ajánlattevő arról kifejezetten írásban megállapodnak. Abban az esetben, ha ezen Általános Feltételek bármely pontja érvénytelenné válik, úgy a többi cikk érvényessége változatlan marad.

(5) A termék csak üzleti ügyfelek számára érhető el (B2B). A termék nem érhető el a fogyasztók számára. A termék használata nem tartozik a fogyasztóvédelmi jogszabályok hatálya alá.

2. A felhasználási feltételek elfogadása és a szerződés hatálybalépése

(1) Hacsak a felek írásban másként nem állapodnak meg, a felhasználási feltételek a termék regisztrációja visszaigazolásának kézhezvételétől, vagy a termék felhasználói bejelentkezésekor, a „Felhasználási feltételek elfogadására” kattintással alkalmazandók.

(2) A felhasználónak lehetősége van a teljes szerződéses szöveget a weboldalról is kinyomtatni, mielőtt hozzájárulását megadná. Ezt megteheti a regisztráció befejezése előtt és az Általános Szerződési Feltételek jóváhagyása előtt.

(3) Az Ajánlattevő indoklás nélkül megtagadhatja a szerződés megkötését.

(4) A termék használatára való regisztrációval és a felhasználói fiók megszerzésével a felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a GDPR rendelettel összhangban, szolgáltatásnyújtás céljából kezelje a felhasználó személyes adatait.

(5) A szolgáltatótól kapott e-mail vagy SMS üzenet fogadásához való hozzájárulás nem feltétele a termék előfizetésének vagy használatának. A felhasználói élmény javítása érdekében a szolgáltató azt ajánlja, hogy a felhasználó járuljon hozzá a szolgáltatótól kapott értesítések fogadásához. A hirdetmények pusztán kereskedelmi és technikai jellegűek.

(6) A termék használatának feltétele az adatvédelmi szabályzat teljes körű elfogadása, valamint a használati feltételek elfogadása. A felhasználó kifejezetten kijelenti, hogy a dokumentumban szereplő szöveget elolvasta és megértette.

(7) A Felhasználó kijelenti, hogy üzleti vállalkozás, és a szolgáltatóval fennálló szerződéses viszonyokból eredő jogok jogosultja és kötelezettségek kötelezettje lehet. A felhasználó nagykorú, és a terméket önállóan vagy a vevő felügyelete alatt használja, kizárólag üzleti célokra. A termék használatát csak nagykorú természetes személy regisztrálhatja, akinek korlátlan felhatalmazása van arra, hogy azt az üzleti egységet (ügyfelet) képviselje, amelynek nevében előfizetési szerződést köt és/vagy regisztrálja a termék használatát.

(8) Amennyiben az Ügyfél számviteli szolgáltatásokat nyújt harmadik személyek számára, úgy az Ügyfél köteles előzetesen tájékoztatni a harmadik felet a termék használati feltételeiről, valamint köteles beszerezni a termék számviteli felhasználásáról szóló megfelelő hozzájárulást harmadik fél számára. Amennyiben az Ügyfél nem kapja meg a szükséges hozzájárulást, az Ajánlattevő a harmadik fél adatfeldolgozó termékének használatát az illegális adatkezelés rendkívüli körülményeinek bekövetkezése miatt megtagadhatja.

3. A szolgáltató terméktartalma és köre

(1) A szolgáltató olyan terméket biztosít a felhasználó számára, amely bemutatja a web-alapú szoftvereket és az adatfeldolgozáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat, a vállalkozás üzleti menedzsmentje céljából (számlázás, könyvelés, számvitel, készletkezelés, HÉA-kiszámítás, bevételek stb.).

(2) A termék pontos körét és a szolgáltatások tartalmát az előfizetési csomag határozza meg, amely alapján az előfizetői jogviszony létrejött. Az előfizetési csomagok részletes leírását – az árlistával együtt – a szolgáltató weboldalain teszik közzé.

(3) A szolgáltató a felhasználónak egy előre meghatározott ideig ingyenes próbaverziót kínálhat a termékhez. A termékhasználat tesztelési ideje alatt a termék használata ingyenes. Ha az előfizető a tesztelési periódus letelte után folytatja a termék használatát, akkor előfizetési szerződést kell kötnie a kiválasztott előfizetési csomagra.

(4) A szolgáltató előfizetési szerződés formájában kínál termékeket és szolgáltatásokat az előfizető és a szolgáltató között.

(5) A termék használatának jogát a tesztidőszak végét követően kizárólag azok a felhasználók kaphatják meg, akik felhasználói fiókjai egy olyan előfizetőhöz kapcsolódnak, aki érvényes előfizetéssel rendelkezik a termék szolgáltatójánál.

4. A felhasználó kötelezettségei

(1) A felhasználói fiók első nyilvántartásba vételekor a felhasználó köteles valós információkat megadni magáról és az általa képviselt üzletivállalkozásról, valamint az előfizetőről. Abban az esetben, ha a felhasználó hamis információkat szolgáltat, a szolgáltató előzetes figyelmeztetés nélkül megtilthatja a termék használatát.

(2) Saját tesztelés vagy belső felhasználók oktatása céljából az előfizető az előfizetés részeként további teszt felhasználói fiókokat és szervezeteket hoz létre, fiktív adatok felhasználásával. Tesztelő felhasználók és/vagy szervezetek bevitele esetén a szolgáltató az árlista szerint számít fel díjat a program használatáért, függetlenül attól a céltól, amely érdekében az Ügyfél a programot használja. Az Ügyfél vagy az ajánlatkérő teljes mértékben felelős a program tesztelő/fiktív felhasználók általi használatáért.

(3) A Web Services (API) használatához az Ügyfél létrehozhat egy speciális felhasználói fiókot a számítógépalapú automatikus feldolgozáshoz. Az ilyen felhasználói fiók nem kapcsolódik egy magánszemélyhez. Az API-felhasználó köteles a szolgáltató által az online szolgáltatások használatához nyújtott műszaki feltételeket szigorúan betartani.

(4) A felhasználó a terméket csak rendeltetésszerűen használhatja.

(5) A felhasználó vállalja, hogy a termék használatakor betartja a Szlovén Köztársaság és az Európai Unió vonatkozó jogszabályait.

(6) A Felhasználó vállalja felhasználóneve és jelszava bizalmas kezelését, és vállalja, hogy nem adja át azokat harmadik fél számára. Jelszavak elvesztése vagy ellopása esetén a felhasználó köteles haladéktalanul értesíteni a szolgáltatót, aki segíthet új jelszavak kiosztásában és az előfizető adatainak esetleges feltörésében. A jelszavas védelmi szabályok be nem tartása esetén a felhasználó maga felel az esetleges olyan károkért, amelyeket az információk megsemmisítése vagy nyilvánosságra hozatala okozhat.

(7) A Felhasználó vállalja, hogy a terméket az Ajánlattevőnek feldolgozás céljából átadja, vagy a terméket kizárólag olyan személyes és/vagy üzleti adatok kezelésére használja, amelyekre vonatkozóan megfelelő jogalappal rendelkezik és/vagy amely személyes adatokat jogszerűen megszerzett hozzájárulás alapján kezeli.

(8) A Felhasználó vállalja, hogy a terméket, hálózatát és szolgáltatásait nem használja rosszhiszeműen. A felhasználó nem végezhet olyan hálózati tevékenységeket, amelyek telíthetik a hálózati kapcsolatot és/vagy túlterhelhetik az internetes hálózatot és/vagy a terméket, és/vagy veszélyeztethetik a számítógépek vagy a számítógép biztonságát és/vagy működését, ill. harmadik fél számítógépes berendezését. Ezen kötelezettség megszegése esetén a szolgáltató azonnal és előzetes figyelmeztetés nélkül lekapcsolja és megtiltja a felhasználó hozzáférését a termékhez, amíg a jogsértés meg nem szűnik.

(9) A termék használata során tilos bármilyen jogellenes, hamis, obszcén, visszaélésszerű vagy faji, szexuális vagy bármilyen más intoleranciát tartalmazó információ vagy anyag küldése, továbbítása, terjesztése vagy megosztása. Tilos továbbá minden olyan üzenet terjesztése, amely nem felel meg a termék használata szellemének és szokásos céljának.

(10) A Felhasználó vállalja, hogy nem tölt fel olyan vírusokkal vagy más rosszindulatú szoftverekkel fertőzött fájlokat, amelyek károsíthatják a szolgáltató és/vagy más szolgáltatók berendezéseit a szolgáltató szerverein.

(11) A felhasználó köteles tiszteletben tartani a szolgáltató szellemi tulajdonát. A szolgáltató tulajdonában lévő tartalmat csak a felhasználó által vezetett szervezetek üzleti tevékenységének folytatására lehet felhasználni. Tilos a tartalom olyan módon történő használata, amely sérti a szolgáltató szerzői jogát. Különösen tilos információ gyűjtése bármely termék működéséről azzal a céllal, hogy a tartalmat más hasonló kereskedelmi vagy nem kereskedelmi szolgáltatásokban és/vagy szoftvertermékekben használja fel. A jelen pont megsértése esetén a felhasználó felel a kárért.

(12) A megőrzési időszakokra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítéséért kizárólag a felhasználó felel. A felhasználó gondoskodik arról, hogy a dokumentumokat és az adatokat jogszerűen dolgozzák fel. Vizsgálati vagy ellenőrzési eljárások esetén a felhasználó felelőssége, hogy hozzáférést biztosítson saját adataihoz, információihoz ill. saját adatok megadása a tisztviselők számára.

(13) Az előfizetés vagy az előfizető megszűnése (csődeljárás megindítása stb.) esetén az felhatalmazott felhasználó köteles megszervezni az adatok továbbítását az adatok archiválása vagy továbbítása céljából a jogutód számára (vagy a vállalkozás csődje esetén a csődeljárás számára).

5. Előfizetés, árak és fizetési feltételek, a felhasználói fiók blokkolása

(1) A szolgáltató különféle ingyenes és díjköteles előfizetési csomagokban nyújt szolgáltatásokat és termékeket. Az árakat és a fizetési feltételeket egy érvényes árlista határozza meg.

(2) Ha az előfizetési csomag másként nem rendelkezik, az előfizetésért havonta, negyedévente, félévente vagy évente előre kell fizetni. A fizetés a szolgáltató bankszámlájára történő átutalással vagy más előre beállított fizetési eszközzel történik. Az előfizetési díjat a kiválasztott előfizetési csomag előfizetésének napjától kell fizetni.

(3) Az előfizetési számla a kiállított számlán feltüntetett határnapon válik esedékessé. Ha az előfizető az előfizetés kifizetésével több mint 2 napos késedelembe esik, akkor a szolgáltató a számla kifizetésére vonatkozó emlékeztetőt ad át az előfizetőt a szolgáltató felé képviselő felhasználónak, amikor a termékre előfizet. Az első értesítés kézhezvételétől számított 10 nap elteltével a szolgáltató blokkolja a hozzáférést az összes felhasználói fiókhoz a megkötött előfizetésen belül.

(4) Az ajánlatkérő szerv/ajánlatkérő ill. az ügyfél ügynöke kifejezetten egyetért azzal, hogy késedelmes fizetés esetén a szolgáltató automatikusan elküldi neki a számla lejáratáról szóló értesítést és az azt követő fizetési emlékeztetőket az e-mail címükre és/vagy SMS-ben a mobiltelefonszámukra, ezáltal megakadályozva a szervezethez tartozó összes felhasználói fiók nem tervezett zárolását az előfizetési csomagban.

(5) A felhasználói fiókok felfüggesztése esetén a zárolást meg kell szüntetni, amint az előfizető teljesíti a szolgáltatóval szemben fennálló összes kötelezettségét.

(6) Az előfizetés megszűnése esetén a szolgáltató az előfizetésnek az előfizetés megszűnésének napjától az előre felszámított időszak végéig fizetett előleget fizeti vissza az előfizetőnek.

(7) Az ügyfél kérheti vagy vállalhatja, hogy a szolgáltató az előfizetési számlákat kizárólag elektronikus formában, előre meghatározott módon nyújtsa be.

(8) A szolgáltatónak jogában áll évente egyszer megváltoztatni a meglévő előfizetési csomagok és szolgáltatások árait. Az ajánlattevő az árváltozást legalább 30 nappal az új árlista hatálybalépése előtt köteles bejelenteni. Az előfizetés előre fizetése esetén az új árlista csak a következő számlázási időszak számlázására vonatkozik. Az új előfizetési csomagokat és azon új fizetős szolgáltatásokat, amelyek nem érintik a meglévő előfizetőket, a szolgáltató bármikor korlátozások nélkül hozzáadhatja az árlistához.

(9) Az Ajánlattevőnek jogában áll a termék használatáért felszámított előfizetési díjat bármikor átruházni egy másik jogi személynek vagy egy kapcsolódó üzleti egységnek az EUROFAKTURA üzleti csoporton belül.

(10) Amennyiben az ajánlattevő az adott előfizetési csomag tekintetében a legjobb árgaranciát nyújt, úgy az ajánlattevő köteles a termék alacsonyabb árát elismerni abban az esetben, ha az ajánlattevő 36 hónapos időtartamra versenyajánlatot nyújt be azzal egyenértékű üzleti program megvásárlásához vagy bérléséhez, amelyen az előfizető teljes költsége látható.

(11) Az Ügyfél a számlázástól számított 15 naptári napon belül igényelheti a számlázott szolgáltatásokat. Ezen időszak lejártát követően a szolgáltatótöbbé nem köteles az Ügyfél számlaköveteléseit figyelembe vennie.

6. A szerződés felmondása, az előfizetés megszűnése és a felhasználói fiók törlése

(1) Annak a felhasználónak, aki a tesztelési időszak végét követően ingyenesen regisztrálta a programot, nincs kötelezettsége a szolgáltatóval szemben. A tesztidőszak letelte után a felhasználói fiókot automatikusan letiltják. Az ajánlattevőt nem kell külön értesíteni a szerződéses kapcsolat megszűnéséről.

(2) Hacsak a kiválasztott előfizetési csomag előfizetéséről másként nem állapodnak meg, az előfizetés a felszámított időszak lejárta után automatikusan megszűnik. Amikor az előfizetés lejár, a felhasználó megújíthatja az előfizetést a következő időszakra.

(3) Hacsak az előfizetés megkötésekor másként nem állapodnak meg, az előfizető bármikor indokolás nélkül felmondhatja az előfizetést, még az előre felszámított időszak lejárta előtt.

(4) Ha az előfizetési szerződést határozatlan időre kötik, és/vagy az előfizetési csomag szerint az előfizetési díj havonta fizetendő, akkor az előfizetést az előfizető felhatalmazott személyének írásbeli nyilatkozatával kell felmondani, az előfizetés felmondására előzetesen készített formában.

(5) Az Ajánlattevő fenntartja a jogot az előfizető adatainak törlésére, függetlenül az előfizetés felmondásának okától. A szolgáltató nem köteles az előfizető adatait az előfizetés megszűnését követő 30 napon belül megőrizni. Az előfizetés megszűnését követően az Ajánlattevő az előfizetőre és a felhasználókra vonatkozóan csak azokat az adatokat tárolja, amelyek szükségesek az Ajánlattevőnek az előfizetővel és/vagy a felhasználókkal szemben fennálló követeléseinek jogi védelméhez.

(6) A szolgáltató biztosítja, hogy mindig megfeleljen a GDPR rendeletnek és más vonatkozó jogszabályoknak.

7. A felelősség és a termék rendelkezésre állásának korlátozása

(1) Az Ajánlattevő kijelenti, hogy minden általa kínált termék, adat és szolgáltatás rendelkezésre áll anélkül, hogy az Ajánlattevő szavatolná, hogy azok megfelelők és hasznosak a felhasználó munkája vagy céljai számára. Az Ügyfél a szolgáltató webhelyein szereplő információkat saját felelősségére használja. Az Ajánlattevő nem felel semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, amely a felhasználó és/vagy előfizető az Ajánlattevő termékeinek és/vagy szolgáltatásainak használatából, illetve az Ajánlattevő weboldalain közzétett hibákért vagy pontatlan információkból eredhet.

(2) A szolgáltató biztosítja a termék és a szolgáltatások megfelelő működését adatközpontjában. A termékek és szolgáltatások használatához a felhasználónak meg kell felelnie az internethez való hozzáférés és az internetprogramok (internetkapcsolat, hálózati hardver, számítógépes hardver, operációs rendszer, internetböngésző, PDF fájlnézegető stb.) általános műszaki követelményeinek. Amennyiben a műszaki feltételek nem teljesülnek, a felhasználónak nincs joga a termék vagy szolgáltatás igénylésére.

(3) A Szolgáltató biztosítja a termék és az internetszolgáltatások zökkenőmentes működését, a következő esetek kivételével:

 • a műszaki feltételek nem teljesítése a felhasználó részéről (2. pont),

 • a berendezés, a szoftver vagy a hardver frissítése és karbantartási egyéb (tervezett és előre nem látható) beavatkozás a szolgáltató hardverén vagy szoftverén,

 • internetkapcsolat meghibásodása,

 • hosszabb áramkimaradás

(4) A szolgáltató vállalja, hogy legalább 6 órával a tervezett leállás előtt tájékoztatja a felhasználókat a termék és/vagy szolgáltatás várható hosszabb leállásáról. Az Ajánlattevő a tervezett beavatkozásokat munkanapon 11:00 és 16:00 között, vasárnap vagy ünnepnapokon 16:00 után hajtja végre. A tervezett beavatkozások idejét és időtartamát az Ajánlattevő előre bejelenti. A rendszeres szoftverfrissítések miatti rövidebb, akár 15 perces olyan állásidőt, amely 11:30-tól 3:00-ig tart, nem kötelező előre bejelenteni.

(5) A szolgáltató nem vállal felelősséget azért a kárért, amelyet a felhasználó okozhat a termék és/vagy szolgáltatás meghibásodása miatt.

(6) A Felhasználó vállalja, hogy a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőt a termék leállásairól és/vagy észlelt hibáiról és/vagy az Ajánlattevő weboldalain található adatokról, ezáltal lehetővé téve a szükséges javítás vagy karbantartás időben történő elvégzését. Az Ajánlattevő vállalja, hogy a legrövidebb időn belül javítja a felfedezett hibát a termékben, a szoftverben, a hardverben és/vagy az adatokban. Ajánlattevő nem felel semmilyen olyan kárért, amelyet az előfizető a Felhasználó miatt vagy a felhasználó által okozott szoftver- vagy adathibákból eredően szenved el.

(7) A Szolgáltató vállalja, hogy a terméket és szolgáltatást a hatályos jogszabályokkal összhangban a meglévő termék által előírt célokra és felhasználási esetekre alakítja. Az Ajánlattevő vállalja, hogy a gazdaságilag észszerű keretek között figyelemmel kíséri a jogszabályokban bekövetkezett változásokat, és a jogszabályi változásokkal összhangban frissíti a terméket. Ha a törvénymódosítások olyan termékmódosításokat tesznek szükségessé, amelyek meghaladják a gazdaságilag észszerű pénzügyi keretet, úgy a Szolgáltató a felhasználót vagy az előfizetőt értesíti az árlista és az előfizetési csomagok tervezett változásáról.

(8) A szolgáltató saját belátása szerint testre szabhatja az interneten keresztül kínált termékét és/vagy szolgáltatásait a technológiai fejlődésnek és a piaci igényeknek megfelelően, annak biztosítása érdekében, hogy a termék és szolgáltatások felhasználói élménye megfelelő minőségű legyen, a termék céljának és funkcionalitásának megfelelően. Ez a meglévő termékek és szolgáltatások megváltoztatását és/vagy új termékek vagy szolgáltatások bevezetését jelentheti. A termék- és szolgáltatási változásokat a termék életciklusának szerves részévé kell tenni. Felhasználó, ill. az előfizető az ajánlattevő által a terméken vagy a szolgáltatáson végrehajtott változtatások miatt nem kérhet ajánlatot más ajánlattevőtől az ajánlattevővel szemben.

(9) Az Ajánlattevőnek jogában áll új díjköteles termékeket hozzáadni és/vagy bármikor abbahagyni az ingyenes szolgáltatások és/vagy termékek nyújtását. Az árlista megváltozása esetén az ajánlattevő legalább 30 nappal az új árlista hatálybalépése előtt tájékoztatja az előfizetőt a weboldalán.

(10) A termékek vagy a szolgáltató által ingyenesen nyújtott szolgáltatások nem szavatolják a rendelkezésre állást és/vagy megfelelő működést.

(11) Kártérítési igényt a felhasználó vagy az ajánlatkérő csak akkor terjeszthet elő, ha bizonyítékai vannak arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő gondatlanul járt el.

(12) A termék és/vagy szolgáltatás vis maior vagy a 3. pontban említett második okból eredő leállása miatt a szolgáltató nem köteles visszatéríteni a termék használatáért fizetett előfizetési díjat.

(13) A szolgáltató nem szavatolja a szolgáltató honlapján közzétett információk pontosságát.

(14) A Szolgáltató nem felelős az adatok elvesztéséért és/vagy nyilvánosságra hozataláért. Ha a felhasználó megváltoztatja vagy törli adatait a termékkel, a szolgáltató nem köteles visszaállítani az eredeti állapotát.

(15) A szolgáltató nem felelős az adatok elvesztéséért és/vagy nyilvánosságra hozataláért, ha az a felhasználó nem biztonságos kommunikációs csatornáinak használata miatt következett be.

(16) A felhasználó vagy az előfizető kártérítési igénye a felhasználó ill. az előfizető által az esemény bekövetkezése előtti 12 hónapos időszak alatt fizetett előfizetési díj összegére korlátozott.

(17) A felhasználó vagy az ügyfél nem támaszthat kártérítési igényt a szolgáltatóval szemben, ha az esemény bekövetkezése óta már több mint 3 hónap eltelt.

(18) A szolgáltató webhelyein található linkek más olyan webhelyekre vezetnek, amelyeket a szolgáltató nem üzemeltet, ellenőriz vagy felügyel. A szolgáltató ezeket a linkeket csak a felhasználó számára kínálja hasznos kiegészítésként. A többi weboldalra mutató linkek nem jelentik a termékek, szolgáltatások vagy információk szolgáltató általi jóváhagyását, és nem képeznek semmiféle kapcsolatot a szolgáltató és a kapcsolódó webhelyek üzemeltetői között.

(19) A szolgáltató támogatást vagy segítséget nyújt a felhasználóknak e-mailben és telefonon. A segítség csak az alkalmazottak vagy az ügyfélnek dolgozó munkavállaók számára áll rendelkezésre. Az ügyfélszolgálat az ügyfélszolgálati díjszabás szerinti díjakat számítja fel.

(20) A telefonos ügyfélszolgálat elsőbbségi támogatásnak minősül, és ennek megfelelően annak igénybevételéért a szolgáltató díjat számít fel. A szolgáltatott telefonos támogatási szolgáltatás bizonyítása és a nyújtott szolgáltatás minőségének biztosítása érdekében a szolgáltató rögzítheti az ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetéseket.

8. A termék használati joga

(1) Az előfizetés időtartama alatt ill. a szerződéses jogviszony alapján a felhasználónak jogában áll a terméket határozatlan időre és helyben használni, a termék rendeltetésének és az általános felhasználási feltételeknek megfelelően. A termék használati joga harmadik félre nem ruházható át a szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

(2) Az üzleti adatok kezelése céljából a felhasználónak joga van hozzáférni a szolgáltató hardverén és hálózati berendezésein futó szoftverhez.

(3) A felhasználó ill. az ügyfél munkatársai a termékkel csak a saját szervezetének adatait kezelheti. Más szervezetektől származó adatok kezelése csak akkor lehetséges, ha előfizet egy olyan előfizetési csomagra, amely több szervezet kezelésére szolgál.

(4) A Termékkel és a Szolgáltatással kapcsolatos összes szerzői és szellemi tulajdon kizárólagos tulajdonosa a Szolgáltató. Specifikus szoftver véglegesítése termék – felhasználói kérésre vagy továbbra is – a termékszolgáltató kizárólagos tulajdona.

(5) A fájlok átvitelével és az adatoknak a szolgáltató programjaiba és a szolgáltató szervereire való bevitelével a felhasználó visszavonhatatlanul felhatalmazza a szolgáltatót, hogy ezeket az adatokat a szolgáltató szerverén való kezelés és tárolás céljából fogadja. A Felhasználó garantálja, hogy a Szolgáltató szervereire továbbított adatok és fájlok nem sértik harmadik fél szerzői jogait, és nem tartalmaznak az alkalmazandó joggal ellentétes tartalmat.

(6) A Felhasználó felhatalmazza az Ajánlattevőt, hogy az adatokat feldolgozás céljából továbbítsa a szerződéses adatfeldolgozóknak, vagy a szolgáltató üzleti csoportjának kapcsolt vállalkozásainak vagy harmadik feleknek, feltéve, hogy az érintett vállalkozó az EU-ban található, és megfelel a GDPR követelményeinek.

(7) Az ügyfél vagy a felhasználó kifejezetten felhatalmazza a szolgáltatót, hogy bizonyos esetekben szoftver feldolgozását és/vagy megvalósítását az EU-n belüli olyan alvállalkozóktól rendelje meg, akikkel aláírták a vonatkozó adatvédelmi szerződéseket.

(8) A szolgáltató nem köteles nyilvánosságra hozni a termék forráskódját. A termék és a szolgáltató weboldalára továbbított összes információ – az előfizető adatainak kivételével – a szolgáltató szellemi tulajdonát képezi.

9. Adatvédelem

(1) A Szolgáltató csak azokat a felhasználói személyes adatokat gyűjti, kezeli és tárolja, amelyek feltétlenül szükségesek a termék és a szolgáltatások működéséhez és/vagy a törvényben előírt nyilvántartás vezetéséhez. A szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban kezeli. Harmadik fél számára nem hozza nyilvánosságra a személyesen azonosítható információkat, kivéve, ha azt egy szerződés vagy más törvényes közzétételi határozat (például bírósági végzés) határozza meg.

(2) Az ellenőrzési nyomvonal biztosítása érdekében a szolgáltató rögzíti az adatrekordok belépésének, megváltoztatásának és törlésének eseményeit, valamint egyéb üzleti eseményeket, amelyekre vonatkozóan ellenőrzési nyomkövetést kell vezetni. Az ellenőrzési nyomvonal tartalmazza az eseménycímkét, a dokumentumcímkét, a felhasználónevet, a felhasználói munkamenet azonosítóját, valamint az esemény bekövetkezésének dátumát és időpontját.

(3) A termékek és szolgáltatások használata megkövetelheti a szolgáltatótól, hogy az előfizető nevében feldolgozza a személyes adatokat. Ennek érdekében az ajánlatkérő és az ajánlattevő külön megállapodást köt a személyes adatok feldolgozásáról. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy az ajánlatkérő a személyes adatok kezelőjének minősül minden olyan adat vonatkozásában, amelyet a szolgáltatónak szolgáltat. A termékek és szolgáltatások szolgáltatója minden esetben kizárólag vállalkozóként jár el, és az adatokat a felhasználó felhatalmazásának megfelelően dolgozza fel.

(4) A felhasználó vagy az ajánlatkérő szerv biztosítja, hogy jogosult az adatokat a vállalkozónak átadni, és hogy az ajánlatkérő minden adatfeldolgozással kapcsolatos utasítás adására jogalappal rendelkezik.

(5) A termék és a szolgáltatás szolgáltatója az adatokat kizárólag a felhasználó vagy a felhasználó előfizetőjének utasításai szerint kezeli.

(6) A szolgáltató és az ajánlatkérő szerv közötti szerződéses viszonyban az ajánlatkérő szerv a termék és a szolgáltatás szolgáltatója számára átadott összes adat kizárólagos tulajdonosának tekintendő. A termék lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy a szolgáltató szerverén tárolt összes adatot digitális formában önállóan exportálja. Az Ügyfél köteles minden adatát exportálni a szolgáltató szervereiről az előfizetés vagy más szerződéses kapcsolat felmondása előtt.

(7) A szolgáltató az adatok feldolgozásáról csak olyan mértékben nyújt információt, amely a szolgáltatások törvényes nyújtásához szükséges és/vagy a hatóságok megkövetelik.

(8) Az Ügyfél tisztában van és egyetért azzal, hogy bizonyos szoftverfunkciók megfelelő működése érdekében a szolgáltató a digitális tanúsítvány-előfizetők másolatait tárolja szerveren. Az Ügyfél tudatában van és egyetért azzal is, hogy a Szolgáltató szoftvere bizonyos esetekben bejelentkezést hajt végre a Weboldalon vagy az Ügyfél nevében harmadik féltől származó online szolgáltatások az előfizetői adatok automatikus, a szolgáltató szervereire történő továbbítása céljából (pl. e-bank, AJPES, eDavki stb.).

(9) Az Ajánlattevő szigorúan védi a Felhasználó vagy a Felhasználó által szolgáltatott összes Ügyféladat titkosságát. Abban az esetben, ha az ajánlattevő a vizsgálóbizottságtól vagy a bíróságtól az ajánlatkérő szerv adatainak benyújtására irányuló kérelmet kap, az ajánlattevő a kérelem jogi megalapozásának előzetes ellenőrzése után a kérelem teljesítéséhez szükséges minimális információt köteles megadni és az ajánlatkérőt megfelelő módon tájékoztatni.

(10) Az ajánlattevő minden lehetséges technikai, szervezeti és gazdaságilag észszerű intézkedést megtesz az ajánlatkérő adatainak szándékos vagy véletlen törlése, elvesztése, sérülése és/vagy harmadik fél számára történő jogosulatlan közzétételének elkerülése, valamint a GDPR betartása érdekében. A szolgáltató nem vállal felelősséget az információ nyilvánosságra hozataláért, ha az információt harmadik fél bármilyen módon, jogi vagy jogellenes módon (bírósági határozat, betörés stb.) szerezte meg.

(11) A szolgáltató biztosítja, hogy minden alkalmazottja és külső munkatársa tisztában legyen az adatvédelmi eljárásokkal és szabályokkal.

10. Az Általános Felhasználási Feltételek módosítása

(1) A szolgáltató a felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül módosíthatja a használati feltételeket, beleértve az árlistákat. Az Ajánlattevő módosíthatja a felhasználási feltételeket, függetlenül attól, hogy azzal megváltoztatja a meglévő szerződéses viszonyokat. Ha a Felhasználási feltételek módosítása nem érinti a felhasználókat vagy a felhasználókat ill. előfizetőket, úgy azok bármilyen dátummal módosíthatók előzetes értesítés nélkül (például a kapcsolattartási adatok megváltoztatása stb.).

(2) Az előfizetőket érintő módosítások, és különösen az árjegyzék módosítása esetén az Ajánlattevő a módosítások hatálybalépése előtt legalább 30 naptári nappal értesíti az ajánlatkérőket. A szolgáltató weboldalain és az online program hírein keresztül tájékoztatja az előfizetőket a módosításokról. 30 naptári nap után az előfizetés az új feltételekkel folytatódik.

11. Záró rendelkezések

(1) A Szlovén Köztársaság kizárólagos jogát kell alkalmazni a jelen Felhasználási Feltételekkel kapcsolatos minden jogviszonyra.

(2) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a kölcsönös kapcsolatokból eredő vitákat közös megegyezéssel rendezik. Ha nem sikerül megállapodni, úgy valamennyi vita rendezése a maribori bíróság kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(3) Amennyiben a Felhasználási feltételek bármely rendelkezése jogilag érvénytelenné válik, úgy az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

Maribor, 2018.05.25

Eurofaktura.hu, az OVERDRIVE SOFTWARE d.o.o. Maribor társaság szolgáltatása

1. számú melléklet

BEVEZETÉS

Az adatvédelmi politika célja, hogy tájékoztassa az eurofaktura.hu felhasználókat.

Minden tevékenységünk összhangban áll az európai jogszabályokkal (2016/697/EU rendelet, általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) és a Szlovén Köztársaság jogszabályaival (Személyes adatok védelméről szóló törvény (ZVOP-1, Hivatalos Közlöny RS, 94. sz.) 07).

Az adatvédelmi politika szabályozza azon adatok kezelését, amelyeket a szolgáltató tőlünk kap, amikor ellátogat a szolgáltató webhelyére és/vagy használja a szolgáltató termékeit, valamint amikor más szolgáltatást nyújt a szolgáltatónak (telefonon vagy e-mailben).

Adat- és kapcsolatbiztonság

A kommunikáció a felhasználó és a szolgáltató szerverei között egy biztonságos SSL-kapcsolaton keresztül történik, amely 256 bites titkosítással védve van a jogosulatlan átvitel ellen. A szolgáltató rendszeresen frissíti a hálózatot és a szoftvert az azonosított biztonsági réseknek megfelelően.

A szolgáltató az adatokat egy 24 órás fizikai védelemmel ellátott épületben található adatközpontban tárolja. A kiszolgálókhoz való hozzáférést hozzáférés-ellenőrzés és videómegfigyelés védi. A szolgáltató megfelelő műszaki intézkedéseket hoz az adat véletlen vagy szándékos módosítása, valamint az adatok elvesztése, törlése vagy megsemmisítése elleni védelem biztosítása érdekében. Az adatvesztés elkerülése érdekében minden adatot mindig eltárolnak két külön helyre, további napi mentéssel pedig távoli helyre is. Az összes felhasználói jelszót titkosítva tároljuk. A szolgáltató soha nem fogja kérni a felhasználót, hogy adja meg a felhasználói jelszót e-mailben vagy telefonon. Amennyiben a felhasználó elveszíti a felhasználói jelszót, a szolgáltató semmilyen módon nem tudja feltárni a régi jelszót. Ebben az esetben a szolgáltató visszaállítja a jelszót, és kéri, hogy a felhasználó állítson be újat.

A szolgáltató az adatokat kizárólag az EU-n belül tárolja és bizalmasan kezeli. Csak korlátozott számú műszaki személyzet fér hozzá az adatokhoz.

Személyes adatok gyűjtése és felhasználási célja

A szolgáltató az alábbi jogalapok alapján gyűjti és dolgozza fel személyes adatait:

 • jogviszonyok és szerződéses kapcsolatok,

 • az egyén hozzájárulása és

 • jogos érdek.

A szolgáltató a következő személyes adatokat gyűjti:

 • alapvető felhasználói információk (név és vezetéknév, e-mail-cím, telefonszám, munkáltató vagy az egyén által képviselt szervezet),

 • egyéb kapcsolattartási információk és a menedzserrel folytatott kommunikációval kapcsolatos információk (további e-mail-címek, telefonszámok, dátum, idő és az e-mailben történő kommunikáció tartalma, a telefonhívások dátuma, ideje és időtartama, a telefonhívások rögzítése),

 • információ a szolgáltató termékének a felhasználó általi felhasználásáról (a webes programba való bejelentkezés dátuma és időpontja, a kijelentkezés ideje, IP-szám, böngészőazonosító süti, böngészőcímke, képernyőfelbontás, a számviteli és adójog által előírt egyéb programhasználati információk),

 • egyéb információk, amelyeket a felhasználó önként nyújt a szolgáltatónak, amikor feliratkozik bizonyos szolgáltatásokra, amelyek ezt az információt kérik.

A fent felsorolt személyes adatok szolgáltatása szerződésen vagy az ajánlattevőnek a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges jogi kötelezettségén alapul. Ha nem szolgáltat személyes adatokat, akkor nem köthet szerződést a szolgáltatóval, és a szolgáltató sem nyújthat szolgáltatásokat, illetve nem kínálhatja online termékek használatát a szerződés alapján, mivel nem állnak rendelkezésre a szerződés megkötéséhez szükséges adatok.

Személyes adatok megőrzése

A szolgáltató csak addig tárolja a felhasználó személyes adatait, amíg ez szükséges az ügyféllel fennálló azon szerződéses kapcsolathoz, amely a felhasználóra vonatkozik. Az Ajánlattevő a személyes adatokat a szerződés teljesítéséhez szükséges időtartamig és a felmondást követő öt évig megőrzi, kivéve azokat az eseteket, ha a felhasználó és a szolgáltató között vita merül fel a szerződésről. Vita esetén a szolgáltató az adatokat a jogerős ítélet vagy a választottbírósági ítélet vagy rendezés után 5 évig, bírósági vita hiányában pedig a vita békés rendezésének napjától számított 5 évig megőrzi.

A személyes adatok szerződéses feldolgozása

A szolgáltató a felhasználó adataival kapcsolatos egyedi feladatokat más személyekre (vállalkozókra) bízhatja. A vállalkozók a bizalmas információkat kizárólag a szolgáltató nevében, a szolgáltató felhatalmazásának keretein belül (írásbeli szerződésben vagy más jogi aktusban) és a jelen adatvédelmi irányelvben meghatározott célokra dolgozhatják fel.

Vállalkozók, akikkel az ajánlattevő együttműködik:

 • informatikai és kommunikációs rendszerek karbantartói,

 • e-mail-szolgáltatók,

 • műszaki munkatársak más szolgáltatókban a szolgáltató tőkecsoportján belül.

A Szolgáltató nem osztja meg személyes adatait harmadik felekkel. A vállalkozók a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításainak megfelelően kezelhetik, és a személyes adatokat saját érdekeikre nem használhatják fel.

Az egyén adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítása érdekében Ön mint magánszemély a következő jogokkal rendelkezik a rendeletek alapján:

 • Visszavonási jog: Ha Ön mint magánszemély hozzájárult személyes adatainak feldolgozásához, akkor joga van bármikor visszavonni ezt a hozzájárulást. A hozzájárulás visszavonása azt jelenti, hogy a szolgáltató már nem képes az online számviteli program használatával Önnek szolgáltatásokat nyújtani.

 • A személyes adatokhoz való hozzáférés joga: Magánszemélyként a szolgáltatótól (a személyes adatok kezelőjétől) joga van megerősítést kérni, hogy a személyes adatokat feldolgozzák-e Önnel kapcsolatban, és adott esetben hozzáférni a személyes adatokhoz és bizonyos információkhoz (a feldolgozás céljai, a személyes adatok típusai, a felhasználók, a megőrzési időszakok vagy az időszakok meghatározásának kritériumai, az adatok helyesbítésének vagy törlésének, a feldolgozás korlátozásának és megtámadásának joga, valamint a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának joga az adatok forrásáról, az automatizált döntéshozatal létezéséről, ideértve a profilok létrehozását, azok okait, valamint az ilyen feldolgozás fontosságát és következményeit az Ön számára, valamint egyéb információt a GDPR 15. cikkel összhangban).

 • A személyes adatok helyesbítésének joga: A felhasználónak joga van arra, hogy a szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül kijavítsa a felhasználóra vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A felhasználónak joga van hiányos információk kiegészítéséhez, ideértve kiegészítő nyilatkozat benyújtását. Ez a jog csak az előfizető meghatalmazottja által megadott személyes adatokra korlátozódik – a felhasználó eredeti regisztrációjára. Ha a felhasználói fiókot az előfizető hozta létre, akkor ennek a jognak a gyakorlása céljából a helyes cím az előfizető azon kapcsolattartója, akit a felhasználó személyes adatainak kezelőjeként tekintenek.

 • A személyes adatok törlésének joga (elfelejtés joga): A felhasználónak joga van követelni a szolgáltatótól, hogy töröljön minden, a felhasználóval kapcsolatos információt. A felhasználó ezt a jogot az előfizető felhatalmazott személyén keresztül gyakorolja, aki a személyes adatok kezelője.

 • Az adatok hordozhatóságához való jog: Felhasználóként joga van arra, hogy a szolgáltatónak átadott adatokról személyesen azonosítható információkat kapjon, amelyeket a szolgáltatótagolt, széles körben használt és géppel olvasható formában köteles biztosítani, és Önnek joga van megosztani ezeket az információkat egy másik gazdasági szereplővel. Magánszemélyként Önnek joga van személyes adatokat közvetlenül átadni az egyik adatkezelőtől (szolgáltatótól) a másiknak, ha ez az átruházhatósági jog gyakorlása során technikailag megvalósítható.

A személyes adatokkal kapcsolatos jogok érvényesítése esetén a szolgáltató a megbízható azonosítás érdekében kiegészítő információkat kérhet a felhasználótól, és csak akkor tagadhatja meg a végrehajtást, ha bizonyítja, hogy nem tudja megbízhatóan azonosítani a felhasználót. Az Ajánlattevő minden jóváhagyási igényt előzetesen benyújt az Ügyfél Meghatalmazott Személyének, amelynek égisze alatt felhasználói fiókot hoz létre. Az Ajánlattevő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül válaszol azon személy kérésére, akivel ez utóbbi gyakorolja a személyes adatokkal kapcsolatos jogait.

Adatvédelmi irányelvek változása

Ez az adatvédelmi szabályzat bármikor módosítható vagy kiegészíthető értesítéssel vagy értesítés nélkül. A Szolgáltató weboldala módosításának vagy kiegészítésének használatával az egyén megerősíti, hogy elfogadja a változtatásokat és kiegészítéseket

2. számú melléklet : A személyes adatok feldolgozására vonatkozó szerződés

Bevezetés

A személyes adatok feldolgozására vonatkozó szerződés mintája képezi a személyes adatok feldolgozására vonatkozó külön szerződés megkötésének alapját a vállalkozó (szolgáltató) és a személyes adatok kezelője (az ügyfél) között.

A nagyszámú felhasználó vagy az eurofaktura.hu webes termék előfizetői és az előfizetői igények sajátosságai alapján elkészítettünk egy mintaszerződést, amelyet minden előfizető kitölt, és megadja az OVERDRIVE SOFTWARE d.o.o. Maribor társaság szolgáltatása termékein és szolgáltatásaival kezelt személyes adatok típusát és feldolgozását. (Az adatokfeldolgozása).

A személyes adatok feldolgozásáról szóló írásbeli szerződés esetén ezt azon előfizetési szerződés mellékletének kell tekinteni, amely előfizetési szerződés az E-računi d.o.o termékek és szolgáltatások felhasználására vonatkozik.

A személyes adatok feldolgozására vonatkozó szerződésminta

SZEMÉLYESADAT-FELDOLGOZÁSI SZERZŐDÉS,

amely létrejött

az Ügyfél _______________ (jogi személy neve), _______________ (székhely), _______________ (adószám), (a továbbiakban: üzemeltető)

és

Szolgáltató OVERDRIVE SOFTWARE d.o.o. Maribor társaság szolgáltatása, adószám: 95985352, (a továbbiakban: vállalkozó)

között.

1. cikk (a szerződés célja)

(1) E szerződés tárgya a személyes adatok szerződéses feldolgozásának szabályozása, valamint a személyes adatok védelméről szóló törvény (Hivatalos Közlöny, 94/2007. sz., UBP1, a továbbiakban: ZVOP-1) 11. cikkében meghatározott jogok és kötelezettségek meghatározása.

(2) A szerződéses adatfeldolgozó végzi az adatkezelőnél a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos, megállapodás szerinti feladatokat.

(3) Az adatkezelő biztosítja, hogy megfelelő jogalapja legyen az e megállapodás 2. cikkében említett valamennyi személyes adat feldolgozására.

(4) A szerződéses adatfeldolgozónak gondoskodnia kell arról, hogy nyilvántartásba veszik az e szerződés 3. cikkében említett tevékenységek elvégzésére.

(5) A személyes adatok feldolgozásáról szóló szerződés megkötése előtt az adatkezelő köteles előfizetési szerződést kötni a szerződéses adatfeldolgozó szolgáltatásai és/vagy termékei felhasználására.

2. cikk (a szerződés tárgya)

(1) A ZVOP-1 11. cikkének rendelkezései szerinti szerződéses feldolgozás végrehajtása céljából az üzemeltető a következő személyes adatokat adja át a vállalkozónak:

 • Ügyfelek listája,

 • Szállítók listája,

 • Az alkalmazottak neve,

 • adatokat az órák számáról

 • a teljes munkaidőben és részmunkaidőben ledolgozott órák száma, feltüntetve a ledolgozott órák típusát,

 • túlórában ledolgozott órák,

 • munkavégzés nélküli órák, amelyekre fizetést kapnak a munkáltató munkavállalói, feltüntetve a kompenzáció típusát,

 • munkavégzés nélküli órák, amelyek után más szervezetek vagy munkáltatók és szervezetek fizetnek fizetést, egyfajta kompenzációt megjelölve,

 • munkavégzés nélküli órák, amelyekért nem fizetnek fizetést,

 • Bankszámlaszámok

 • a bruttó fizetés összege,

 • munkakör,

 • és hasonlók.

(2) Az előző bekezdésben említett személyes adatok a(z) _______________ adatbázis részét képezik (pl. A munkaidő felhasználásáról (a gyűjtemény nevét a személyes adatállományok katalógusában kell megadni).

3. cikk (A szerződéses feldolgozás célja)

(1) A szerződéses adatfeldolgozó csak az alábbi feladatokat látja el az adatkezelő számára (jelölje meg, mely feladatokat bízza az üzemeltető a szerződéses adatfeldolgozóra). Példák:

 • számítógépes bérszámfejtési program fejlesztése és karbantartása,

 • számítógépes program fejlesztése és karbantartása az utazási költségek kiszámításához,

 • számítógépes program fejlesztése és karbantartása az éves jövedelemadó-beszámolás céljából,

 • és hasonlók.

4. cikk (A vállalkozó kötelezettségei)

(1) A szerződéses adatfeldolgozó vállalja, hogy a kapott személyes adatokat a PDPA-1 rendelkezéseivel összhangban kezeli, különös tekintettel arra, hogy a személyes adatokat nem az e szerződés 3. cikkében meghatározott célokra használja fel.

5. cikk (megfelelőség)

(1) E szerződés aláírásával a szerződő felek vállalják, hogy biztosítják a PDPA-1 24. és 25. cikkében említett megfelelő eljárásokat és intézkedéseket.

(2) A szerződéses adatfeldolgozó vállalja, hogy a személyes adatok védelmét a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályoknak, a jelen szerződésnek a rendelkezéseivel és a ___________________________ rendelkezéseivel összhangban határozza meg (adja meg az adatkezelő által elfogadott, a személyes adatok védelméről szóló belső szabályzat pontos címét, pl. (Az adatkezelővel), amely e megállapodás szerves része.

VAGY/ÉS

(3) A szerződő felek kifejezetten vállalják, hogy kötelesek

 • a személyes információkat zárt helyiségekben tárolni,

 • a személyes adatokat olyan helyiségben tárolni, amely videós megfigyelő rendszer és riasztó rendszer által védett

 • a személyes adatokat e-mailben továbbítani titkosított mellékletekben,

 • az érzékeny személyes adatok telekommunikációs hálózatokon keresztüli továbbítását kriptográfia és elektronikus aláírás biztosítja,biztosítani, hogy a személyes adatokat csak egy speciálisan felhatalmazott alkalmazott dolgozza fel a szerződéses feldolgozónál.

(4) Az üzemeltetőnek joga van évente egyszer, saját költségén elvégezni a jelen cikk előző bekezdésében említett eljárások és intézkedések ellenőrzését a vállalkozóval. Amennyiben az ellenőrzéseket olyan helyiségekben, szoftveren vagy hardveren végzik, ahol vagy amelyeken harmadik fél adatait tárolják, az adatkezelőnek fel kell hatalmaznia egy független könyvvizsgálót arra, hogy az ellenőrzéseket az ő nevében és költségén végezze. A vezérlés alatt az adatkezelő vagy az igazolt könyvvizsgáló nem zavarhatja a vállalkozó rendes munkafolyamatait. Amennyiben a vállalkozónak a vállalkozó ellenőrzésével kapcsolatban felmerült költségei (szakemberek munkaideje stb.) merülnek fel, úgy a szerződéses adatfeldolgozó számlát állít ki a felmerült költségekről, amelyet az üzemeltető köteles határidőben fizetni.

6. cikk (vitarendezés)

A felek közös megegyezéssel rendezik a vitákat, ha ez nem lehetséges, a vita rendezésére a maribori bíróság rendelkezik hatáskörrel.

7. cikk (szerződés időtartama)

A szerződést mindkét fél aláírásának napján kötik meg. A szerződés csak akkor érvényes, ha az üzemeltető aláírt és érvényes előfizetési szerződéssel rendelkezik a vállalkozó termékeinek és / vagy szolgáltatásainak felhasználására.

Kezelő: Adatfeldolgozó:

Dátum: